Αληθές ή ...Άληθες ;
cell
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


653 αναγνώστες
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
14:45

Ἀπὸ τὸ Χρονικὸν τοῦ Μεγάλου Λογοθέτου Γεωργίου Σφραντζῆ ἢ Φραντζῆ
     Ἐκδοθὲν ἐν Κερκύρᾳ ἔτει 1477

    

     κλικ στην εικόνα -> «Lightning Strikes»

Κωνσταντῖνος ΙΑ´ Παλαιολόγος ...ὀλίγον πρὸ τῆς Ἁλώσεως:

«Ὑμεῖς μέν, εὐγενέστατοι Ἄρχοντες καὶ ἐκλαμπρότατοι δήμαρχοι καὶ στρατηγοὶ καὶ γενναιότατοι στρατιῶται καὶ πᾶς ὁ πιστὸς καὶ τίμιος λαός, καλῶς οἴδατε ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα καὶ ὁ ἐχθρὸς τῆς πίστεως ἡμῶν βούλεται ἵνα μετὰ πάσης τέχνης καὶ μηχανῆς ἰσχυροτέρως στενοχωρήσῃ ἡμᾶς καὶ πόλεμον σφοδρὸν μετὰ συμπλοκῆς μεγάλης καὶ συρρήξεως ἐκ τῆς χέρσου καὶ θαλάσσης δώσῃ ἡμῖν μετὰ πάσης δυνάμεως, ἵνα, εἰ δυνατόν, ὡς ὄφις τὸν ἰὸν ἐκχύσῃ καὶ ὡς λέων ἀνήμερος καταπίῃ ἡμᾶς. [Βιάζεται] διὰ τοῦτο λέγω καὶ παρακαλῶ ὑμᾶς ἵνα στῆτε ἀνδρείως καὶ μετὰ γενναίας ψυχῆς, ὡς πάντοτε ἕως τοῦ νῦν ἐποιήσατε, κατὰ τῶν Ἐχθρῶν τῆς πίστεως ἡμῶν. Παραδίδωμι δὲ ὑμῖν τὴν ἐκλαμπροτάτην καὶ περίφημον ταύτην πόλιν καὶ πατρίδα ἡμῶν καὶ βασιλεύουσαν τῶν πόλεων. Καλῶς οὖν οἴδατε, ἀδελφοί, ὅτι διὰ τέσσερά τινα ὀφείλεται κοινῶς ἐσμέν πάντες ἵνα προτιμήσωμεν ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν, πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ εὐσεβείας, δεύτερον δὲ ὑπὲρ τῆς πατρίδος, τρίτον ὑπὲρ τοῦ βασιλέως ὡς χριστοῦ κυρίου, καὶ τέταρτον ὑπὲρ συγγενῶν καὶ φίλων. Λοιπόν, ἀδελφοί, ἐὰν χρεῶσταί ἐσμεν ὑπὲρ ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀγωνίζεσθαι ἕως θανάτου, πολλῶ μᾶλλον ὑπὲρ πάντων ἡμεῖς, ὡς βλέπετε προφανῶς, καὶ ἐκ πάντων μέλλομεν ζημιωθῆναι.

Ἐὰν διὰ τὰ ἐμὰ πλημμελήματα (αφορούν ενδεχομένως: «ενωσιακή προσέγγιση» ρωμαιοκαθολικών-ορθοδόξων_συλλείτουργο Δεκ.1452->«λειτουργική σιγή» Αγ.Σοφίας ως τις παραμονές της άλωσης) παραχωρήσῃ ὁ Θεὸς τὴν νίκην τοῖς ἀσεβέσιν, ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν τῆς Ἁγίας, ἣν Χριστὸς ἐν τῷ οἰκείῳ αἵματι ἡμῖν ἐδωρήσατο, κινδυνεύομεν, ὅ ἐστι κεφάλαιον πάντων. Καὶ ἐάν τὸν κόσμον ὅλον κερδίσῃ τις καὶ τὴν ψυχὴν ζημιωθῇ, τί τὸ ὄφελος; Δεύτερον πατρίδα περίφημον τοιούτως ὑστερούμεθα καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν. Τρίτον βασιλείαν τήν ποτέ μὲν περιφανῆ, νῦν δὲ τεταπεινωμένην καί 'ωνειδισμένην καὶ ἐξουθενωμένην ἀπωλέσαμεν, καὶ ὑπὸ τοῦ τυράννου καὶ ἀσεβοῦς ἄρχεται. Τέταρτον δὲ καὶ φιλτάτων τέκνων καὶ συμβίων καὶ συγγενῶν ὑστερούμεθα.

Αὐτὸς δὲ ὁ ἀλιτήριος ὁ ἀμηρᾶς πεντήκοντα καὶ ἑπτὰ ἡμέρας ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ἡμᾶς ἐλθὼν ἀπέκλεισεν καὶ μετὰ πάσης μηχανῆς καὶ ἰσχύος καθ᾿ ἡμέραν τε καὶ νύκτα οὐκ ἐπαύσατο πολιορκῶν ἡμᾶς καὶ χάριτι τοῦ παντεπόπτου Χριστοῦ Κυρίου ἡμῶν ἐκ τῶν τειχῶν μετὰ αἰσχύνῃς ἄχρι τοῦ νῦν πολλάκις κακῶς ἀπεπέμφθη. Τὰ νῦν δὲ πάλιν, ἀδελφοί, μὴ δειλιάσητε, ἐὰν καὶ τοῖχος μερόθεν ὀλίγον ἐκ τῶν κρότων καὶ τῶν πτωμάτων τῶν ἐλεπόλεων ἔπεσε, διότι, ὡς ὑμεῖς θεωρεῖτε, κατὰ τὸ δυνατὸν ἐδιωρθώσαμεν πάλιν αὐτό. Ἡμεῖς πᾶσαν τὴν ἐλπίδα εἰς τὴν ἄμαχον δόξαν τοῦ Θεοῦ ἀνεθέμεθα, οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὖτοι ἐν ἵπποις καὶ δυνάμει καὶ πλήθει, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν πεποίθαμεν, δεύτερον δὲ καὶ ἐν ταῖς ἡμετέραις χερσὶ καὶ ῥωμαλεότητι, ἣν ἐδωρήσατο ἡμῖν ἡ θεία δύναμις. Γνωρίζω δὲ ὅτι αὕτη ἡ μυριαρίθμητος ἀγέλη τῶν ἀσεβῶν, καθὼς ἡ αὐτῶν συνήθεια, ἐλεύσονται καθ᾿ ἡμῶν μετὰ βαναύσου καὶ ἐπηρμένης ὀφρῦος καὶ θάρσους πολλοῦ καὶ βίας, ἵνα διὰ τὴν ὀλιγότητα ἡμῶν θλίψωσι καὶ ἐκ τοῦ κόπου στενοχωρήσωσι, καὶ μετὰ φωνῶν μεγάλων καὶ ἀλαλαγμῶν ἀναριθμήτων, ἵνα ἡμᾶς φοβήσωσι. Τὰς τοιαύτας αὐτῶν φλυαρίας καλῶς οἴδατε, καὶ οὐ χρῇ λέγειν περὶ τούτων. Καὶ ὥρα ὀλίγοι ταῦτα ποιήσωσι, καὶ ἀναριθμήτους πέτρας καὶ ἕτερα βέλη καὶ ἐλεβολίσκους, ὡσεὶ ἄμμον θαλασσῶν ἄνωθεν ἡμῶν πτήσουσι, δι᾿ ὧν, ἐλπίζω γάρ, οὐ βλάψωσι, διότι ὑμᾶς θεωρῶ καὶ λίαν ἀγάλλομαι καὶ τοιαύταις ἐλπίσι τὸν λογισμὸν τρέφομαι, ὅτι εἰ καὶ ὀλίγοι πάνυ ἐσμέν, ἀλλὰ πάντες ἐπιδέξιοι καὶ ἐπιτήδειοι ῥωμαλέοι τε καὶ ἰσχυροὶ καὶ μεγαλήτορες καὶ καλῶς προπαρασκευασμένοι ὑπάρχετε. Ταῖς ἀσπίσιν ὑμῶν καλῶς τὴν κεφαλὴν σκέπεσθε ἐπὶ τῇ συμπλοκῇ καὶ συρρήξει. Ἡ δεξιὰ ὑμῶν ἡ τὴν ῥομφαῖαν ἔχουσα μακρὰν ἔστω πάντοτε. Αἱ περικεφαλαίαι ὑμῶν καὶ οἱ θώρακες καὶ οἱ σιδηροῖ ἱματισμοὶ λίαν εἰσὶν ἱκανοὶ ἅμα καὶ τοῖς λοιποῖς ὅπλοις, καὶ ἐν τῇ συμπλοκῇ ἔσονται πάνυ ὠφέλιμα, ἃ οἱ ἐνάντιοι οὐ χρῶνται, ἀλλ᾿ οὔτε κέκτηνται.

    

        κλικ στην εικόνα -> Τείχη-Πύλες επί χάρτου

Καὶ ὑμεῖς ἔσωθεν τῶν τειχῶν ὑπάρχετε σκεπόμενοι, οἱ δὲ ἀσκεπεῖς μετὰ κόπου ἔρχονται. Διό, ὦ συστρατιῶται, γίγνεσθε ἕτοιμοι καὶ στερεοὶ καὶ μεγαλόψυχοι διὰ τοὺς οἰκτιρμοὺς τοῦ Θεοῦ. Μιμηθῆτε τούς ποτε τῶν Καρχηδονίων ὀλίγους ἐλέφαντας, πὼς τοσοῦτον πλῆθος ἵππων Ῥωμαίων τῇ φωνῇ καὶ θέᾳ ἐδίωξαν, καὶ ἐὰν ζῷον ἄλογον ἐδίωξε πόσον μᾶλλον ἡμεῖς ἡ τῶν ζῴων καὶ ἀλόγων ὑπάρχοντες κύριοι, καὶ οἱ καθ᾿ ἡμῶν ἐρχόμενοι ἵνα παράταξιν μεθ᾿ ἡμῶν ποιήσωσιν, ὡς ζῷα ἄλογα, καὶ χείρονές εἰσιν. Αἱ πέλται ὑμῶν καὶ ῥομφαῖαι καὶ τὰ τόξα καὶ ἀκόντια πρὸς αὐτοὺς πεμπέτωσαν παρ᾿ ὑμῶν. Καὶ οὕτως λογίσθητε ὡς ἐπὶ ἀγρίων χοίρων πληθὺν κυνήγιον, ἵνα γνώσωσιν οἱ ἀσεβεῖς ὅτι οὐ μετὰ ἀλόγων ζῴων, ὡς αὐτοί, παράταξιν ἔχουσιν, ἀλλὰ μετὰ κυρίων καὶ αὐθεντῶν αὐτῶν καὶ ἀπογόνων Ἑλλήνων καὶ Ῥωμαίων. Οἴδατε καλῶς ὅτι ὁ δυσσεβὴς αὐτὸς ὁ ἀμηρὰς καὶ ἐχθρὸς τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως χωρὶς ευλόγου αἰτίας τινος τὴν ἀγάπην ἣν εἴχομεν ἔλυσεν, καὶ τοὺς ὅρκους αὐτοῦ τοὺς πολλοὺς ἠθέτησεν ἀντ᾿ οὐδενὸς λογιζόμενος, καὶ ἐλθὼν αἰφνιδίως φρούριον ἐποίησεν ἐπὶ τὸ στενὸν τοῦ Ἀσωμάτου, ἵνα καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν δύνηται βλάπτειν ἡμᾶς. Τοὺς ἀγροὺς ἡμῶν καὶ κήπους καὶ παραδείσους καὶ οἴκους ήδη πυριαλώτους ἐποίησε, τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς Χριστιανοὺς, ὅσους εὗρεν, ἐθανάτωσε καὶ ἠχμαλώτευσε, τὴν φιλίαν ἡμῶν ἔλυσεν. Τοὺς δὲ τοῦ Γαλατᾶ, ἐφιλίωσε, καὶ αὐτοὶ χαίρονται, μὴ εἰδότες καὶ αὐτοὶ οἱ ταλαίπωροι τὸν τοῦ γεωργοῦ παιδὸς μῦθον, τοῦ ἐψήνοντος τοὺς κοχλίας καὶ εἰπόντος Ὦ ἀνόητα ζῷα καὶ τὰ ἑξῆς.

Ἐλθὼν οὖν, ἀδελφοί, ἡμᾶς ἀπέκλεισε καὶ καθ᾿ ἑκάστην τὸ ἀχανὲς αὐτοῦ στόμα χάσκων, πῶς εὕρῃ καιρὸν ἐπιτήδειον ἵνα καταπίῃ ἡμᾶς καὶ τὴν πόλιν ταύτην, ἣν ἀνήγειρεν ὁ τρισμακάριστος και μέγας βασιλεύς Κωνσταντῖνος ἐκεῖνος, καὶ τῇ πανάγνῳ τε και ὑπεράγνῳ δεσποίνῃ ἡμῶν Θεοτόκῳ καὶ ἀειπαρθένῳ Μαρίᾳ ἀφιέρωσεν καὶ ἐχαρίσατο τοῦ κυρίαν εἶναι καὶ βοηθὸν καὶ σκέπην τῇ ἡμετέρα πατρίδι καὶ καταφύγιον τῶν Χριστιανῶν, ἐλπίδα καὶ χαρὰν πάντων τῶν Ἑλλήνων, τὸ καύχημα πᾶσι τοῖς οὖσιν ὑπὸ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνατολήν. Καὶ οὖτος ὁ ἀσεβέστατος τήν ποτε περιφανῆ καὶ ὀμφακίζουσαν ὡς ῥόδον τοῦ ἀγροῦ βούλεται ποιῆσαι ὑπ᾿ αὐτόν. Ἣ ἐδούλωσε σχεδόν, δύναμαι εἰπεῖν, πᾶσαν τὴν ὑφ᾿ ἥλιον καὶ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῆς Πόντον καὶ Ἀρμενίαν, Περσίαν καὶ Παμφλαγονίαν, Ἀμαζόνας καὶ Καππαδοκίαν, Γαλατίαν καὶ Μηδίαν, Κολχοὺς καὶ Ἴβηρας, Βοσφοριανοὺς καὶ Ἀλβάνους, Συρίαν καὶ Κιλικίαν καὶ Μεσσοποταμίαν, Φοινίκην και Παλαιστίνην, Ἀραβίαν τε και Ἰουδαίαν, Βακτριανοὺς καὶ Σκύθας, Μακεδονίαν καὶ Θετταλίαν, Ἑλλάδα, Βοιωτίαν, Λοκροὺς καὶ Αἰτωλούς, Ἀκαρνανίαν, Ἀχαΐαν καὶ Πελοπόννησον, Ἤπειρον καὶ τὸ Ἰλλυρικὸν, Λυχνίτας κατὰ τὸ Ἀνδριατικόν, Ἰταλίαν, Τουσκίνους, Κελτούς καὶ Κελτογαλάτας, Ἰβηρίαν τε καὶ ἕως τῶν Γαδείρων, Λιβύαν καὶ Μαυριτανίαν καὶ Μαυρουσίαν, Αἰθιοπίαν, Βελέδας Σκούδην, Νουμιδίαν καὶ Ἀφρικὴν καὶ Αἴγυπτον, αὐτὸς τὰ νῦν βούλεται δουλώσαι καὶ τὴν κυριεύουσαν τῶν πόλεων, ζυγῷ ὑποβαλεῖν καὶ δουλείᾳ καὶ τὰς ἁγίας ἐκκλησίας ἡμῶν, ἔνθα ἐπροσκυνεῖτο ἡ Ἁγία Τριὰς καὶ ἐδοξολογεῖτο τὸ πανάγιον, καὶ ὅπου οἱ ἄγγελοι ἠκούοντο ὑμνεῖν τὸ θεῖον καὶ τὴν ἔνσαρκον τοῦ Θεοῦ Λόγου οἰκονομίαν, βούλεται ποιῆσαι προσκύνημα τῆς αὐτοῦ βλασφημίας καὶ τοῦ φληναφοῦ ψευδοπροφήτου Μωάμεθ, καὶ κατοικητήριον ἀλόγων καὶ καμήλων.   

Λοιπὸν ἀδελφοὶ καὶ συστρατιῶται, κατὰ νοῦν ἐνθυμήθητε ἵνα τὸ μνημόσυνον ὑμῶν καὶ ἡ μνήμη καὶ ἡ φήμη καὶ ἡ ἐλευθερία αἰωνίως γενήσηται...».

wordpress


 

     

          -.-

 

Το σχόλιό σας
978 αναγνώστες
2 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014
17:36

   κλικ στην εικόνα(->Λεπέν-ευρωσκεπτικισμός)

«Μια έξοδος από την Ευρώπη θα ισοδυναμούσε με μια έξοδο από την Ιστορία», σημειώνει στο άρθρο του στην Monde1 ο Ολάντ, υπογραμμίζοντας ότι η εγκατάλειψη του ευρώ θα ήταν «μια παγίδα, αυτή της εθνικής παρακμής». [...καίτοι χρὴ πόλιν μὲν εὐδαιμονίζειν μὴ τὴν ἐξ ἁπάντων ἀνθρώπων (€)εἰκῇ πολλοὺς πολίτας ἀθροίζουσαν, ἀλλὰ τὴν τὸ γένος τῶν ἐξ ἀρχῆς τὴν πόλιν οἰκισάντων μᾶλλον τῶν ἄλλων διασῴζουσαν...Ισοκρ. «περί ειρήνης»-89]

Ωστόσο ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «απογοητεύει» με «την αδυναμία της» να αντιμετωπίσει την ανεργία ή με τους «θεσμούς και τους περίπλοκους κανόνες της». Όμως είναι θέμα επιλογής, σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ «μιας φοβισμένης Ευρώπης ή μιας επίμονης Ευρώπης».

Ο Γάλλος πρόεδρος αντιπαραθέτει αυτό το όραμα για την Ευρώπη σε αυτό για μια Ευρώπη «διάλυμα», η οποία στηρίζεται σύμφωνα με τον ίδιο σε «ένα μινιμαλιστικό, εμπορικό, 'απολιτίκ' όραμα της Ευρώπης, το οποίο βλέπει σε αυτήν μόνον μια αγορά, μόνον έναν νομισματικό χώρο χωρίς διακυβέρνηση1». N

 

(1):  Goldman Sachs, le trait d’union entre Mario Draghi, Mario Monti et Lucas Papadémos ...Ανήκαν στο «διευθυντήριο» της Goldman Sachs στην Ευρώπη ή αλλιώς στην «κυβέρνηση Sachs», καθώς η αμερικανική επενδυτική τράπεζα είχε φτιάξει ένα μοναδικό δίκτυο επιρροής στη «Γηραιά Ήπειρο»,  αναφέρει η Le Monde (2011)

 κλικ στην εικόνα(->Schmidt-πολιτικοί VS επ.τράπεζες-οίκοι αξιολόγησης)

…A tout concours, il faut une hiérarchie. Le premier prix revient bien sûr à Mario Draghi, vice-président de Goldman Sachs pour l’Europe entre 2002 et 2005. Nommé associé, il est chargé des “entreprises et pays souverains”. A ce titre, l’une des missions est de vendre le produit financier “swap” permettant de dissimuler une partie de la dette souveraine, qui a permis de maquiller les comptes grecs. Vient ensuite Mario Monti, conseiller international depuis 2005.
Arrive en troisième position Lucas Papadémos, qui vient d’être nommé premier ministre de la Grèce, qui fut gouverneur de la Banque centrale hellénique entre 1994 et 2002, qui a participé à ce titre à l’opération de trucage des comptes perpétré par GS. Le gestionnaire de la dette grecque est d’ailleurs un certain Petros Christodoulos, un ex-trader de la firme…

Σύμφωνα με το δημοσίευμα και σε αυτό το διευθυντήριο υπήρχε ιεραρχία. Πρώτος, ο Μάριο Ντράγκι, αντιπρόεδρος της εταιρίας από το 2002 ως το 2005 και το όνομά του ενεπλάκη στο «μαγείρεμα» του ελληνικού χρέους. Δεύτερος, ο Μάριο Μόντι, διεθνής σύμβουλος από το 2005 και τρίτος ο Λουκάς Παπαδήμος, επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος από το 1994 ως το 2002. Σύμφωνα με την εφημερίδα, «συμμετείχε στην  επιχείρηση των ψεύτικων λογαριασμών που έφτιαξε η Goldman Sachs». «Διαχειριστής του ελληνικού χρέους ήταν επίσης ο Πέτρος Χριστοδούλου, ένας πρώην trader της εταιρίας», καταλήγει το δημοσίευμα.

 


 

Στα καθ' ημάς, ελέω και της «επίμονα φοβισμένης» Ευρώπης, η Έξοδος που λαμβάνει χώρα για την ώρα, κλιμακούμενη από το 2009 κι εντεύθεν, είναι (καi!)εκείνη του ανθού των Ελλήνων προς πλέον «εύκρατα κλίματα». Ό,τι «ονειρεύτηκαν-πάσχισαν» οι παππούδες του στα μεταπολεμικά χρόνια - θεμελίωσαν οι πλοηγοί του  στα μεταπολιτευτικά(και όχι μόνο) χρόνια...:

 

 

...αυτά δε που μένουν, εν πολλοίς φιλοξενούμενα,

σε περιβάλλον1 ποινικοποιηθείσης μ.μ ιδιοκτησίας και επιχειρηματικότητας

ή «ανταγωνιστικά» αμοιβόμενης οιονεί εργασίας(απασχόλησης ακριβέστερα, αποχής από τη σχόλη),

   συγκεντρωμένα τα μισά(;) στο 1/52 της επικράτειας,

 είναι κομμάτι δύσκολο να Ζήσουν, πόσο μάλλον να δημιουργήσουν οικογένεια...

 (πολύχρονες και δυνατές ας είναι οι Μητέρες)

 

(1): - «αν υλοποιούσαμε στη Γερμανία ή στη Γαλλία τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα, θα είχε γίνει εξέγερση στη βόρεια Ευρώπη» - «Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως ασπίδα  της Ευρώπης στην οικονομική κρίση».

Γιουνκέρ* σε dw και παπαχελά αντίστοιχα.

Επίδοξος πρόεδρος κομισιόν, τ.πρωθυπουργός χώρας-τράπεζας(σεντούκι «προικώας;» τραπεζικής ρευστότητας-eco), τ. επικεφαλής eurogroup(αρχών-αλληλεγγύης).

(*)...αισθάνθηκε περήφανος που «αγωνίστηκε σαν λιοντάρι» και «υπερασπίστηκε σθεναρά» την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. N(4/8/2014)- βλ. και luxleaks 3min10sec.

 ...

 

  -.-

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1226 αναγνώστες
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014
17:18

 

Α. Κατόπιν των αναφορών μας σχετικά με το Αμερικάνικο τραπεζικό σύστημα –κατά βάση– έχουν πολλοί φίλοι διατυπώσει την απορία τους αναφορικά με τα ισχύοντα στο (δικό μας) Ευρωπαϊκό.

Άρθρο (2009 ): «ΕΕ – ΕΚΤ 0-1 (τελικό)»

 

Β. Ζούμε την παρακμή του Βασιλείου που η προμετωπίδα του αναγράφει:

«Μπορώ να αντισταθώ στα πάντα εκτός από τον πειρασμό» Ό. Ουάϊλντ.

Άρθρο (2012): «Ο Ορός της Αλήθειας»...

 • ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 • ΠΕΡΙ ΤΗΣ ‘ΕΥΡΩΠΗΣ του ΕΥΡΩ’
 • «Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ …Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»
 • «ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ»  (καλό ...ματαντάμωμα1)
 • «Τα ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»
 • Η Διεθνης Κοινότητα και οι Έλληνες Πολιτικοί
 • ΛΥΣΕΙΣ

 


 

(1) Έκδοση χρέους(UK-law) μετά από τέσσερα χρόνια: «Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα (10.4.2014) ότι προέβη στην πώληση 5ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας € 3δισ. με ετήσιο κουπόνι 4,75%. Η συναλλαγή αναμένεται να διακανονιστεί την επόμενη (μεγάλη)εβδομάδα», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ σε ανακοίνωσή του. Ερωτηθείς πώς θα απαντήσει στους μικροομολογιούχους που επλήγησαν από το PSI και στους άνεργους, ο στουρνάρας απάντησε: «Ο καλύτερος τρόπος αποζημίωσης όλων ημών(!) που έχουμε πληγεί από την κρίση, είτε με μείωση μισθών, είτε με αύξηση φόρων, είναι η  α ν ά κ α μ ψ η  της οικονομίας. Τα πρώτα σημάδια είναι ήδη ορατά2..N

α. « ...Η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει» β. «Η ελληνική κυβέρνηση  φ ι λ ο δ ο ξ ε ί  να μη χρειαστεί ένα νέο πρόγραμμα (στήριξης), αλλά εάν δει κανείς το μέγεθος του κρατικού χρέους και τις αναχρηματοδοτικές της ανάγκες για τα επόμενα δύο χρόνια, εξακολουθεί ακόμη να υπάρχει μια μείζων πρόκληση για την Ελλάδα» γ. «θα συζητήσουμε με την ελληνική κυβέρνηση μετά το καλοκαίρι για να δούμε τι χρειάζεται», είπε ο επικεφαλής του Eurogroup. Ν

 

     

                        ...just a soul whose intentions are 'good'...        

(2) Προηγηθέντες του υποικ, «παραπλανούν οι Mέρκελ-Σόιμπλε για Ελλάδα» ισχυρίζεται(25/11/2013) ο εκπρόσωπος του AfD, Γ. Κρούζε :

«Το χρέος της Ελλάδας αυξήθηκε σε σχέση με το περασμένο έτος κατά 18 δισεκατομμύρια ευρώ, σε συνολικά περισσότερα από 321 δισεκατομμύρια και αποτελεί τώρα πάλι το 169%3 του ΑΕΠ της — άρα είναι περίπου όσο και πριν από την τελευταία απομείωση χρέους(εκτός uk-law). Το ίδιο το ΑΕΠ πέφτει εδώ και 20 τρίμηνα: στο β´ τρίμηνο του 2013 υποχώρησε κατά 4,6%. Ομοίως, υποχωρεί περαιτέρω και ο τζίρος του λιανικού εμπορίου. Τον Αύγουστο αυτού του χρόνου μειώθηκε κατά 7,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Υποχωρεί εδώ και 41 μήνες. Η βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο του 2013 βρίσκεται 1,8% κάτω από την παραγωγή τον Σεπτέμβριο του 2012. Τον Αύγουστο του 2013 η ανεργία ήταν 27,3% και στους νέους ανυπόφορα υψηλή, στο 60,6%. Η ανάπτυξη βρίσκεται μοιραία στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Αυτό το έλλειμμα ανέβηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 κατά 9,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου χρόνου......αντιμέτωπος με τέτοιους αριθμούς, το να αναγνωρίζεις στην Ελλάδα ότι επιτυγχάνει πρόοδο είναι τελείως παράλογο και συνειδητή παραπλάνηση των πολιτών».

(3) 178%(updt) έναντι 124% επί Καστελόριζου με παρονομαστή «ελ(στατ)λείμματος» 15,4%; αεπ => μη βιώσιμο χρέος => εκτός αγορών VS σημερινού παρονομαστή ...διατηρήσιμου πρωτογενούς «πλεονάσματος» ~1,5%; αεπ => βιώσιμο χρέος 178%! αεπ => βλέπε 1 (...κι από χρόνου, νηστεία με αρνάκι)

           κλικ στην εικόνα=>pdf

      

                                                                                                          2010                  2011                  2012                  2013       

  

 

   


 

 

      

        ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Γ΄ - Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
      ΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ // ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
       ΑΦΗΓΗΣΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ // ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ & ΧΟΡΩΔΙΑ

         Καλή Ανάσταση!

           -.-

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
905 αναγνώστες
1 σχόλιο
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014
15:57

Amazing Recovery I

    Yasou: Greece Is Pulling Off an Amazing Recovery

Βλ. και: Eurozone Country 10Y Yields

Ένα ακόμη θετικό και εγκωμιαστικό δημοσίευμα στον διεθνή Τύπο προστίθεται στα αρκετά που έχουν γίνει τελευταία για την πορεία ανάκαμψης της Ελλάδας, αυτή τη φορά από τη διαδικτυακή έκδοση του Bloomberg Businessweek, με τίτλο

«Γεια σου! Η Ελλάδα κατορθώνει μια απίστευτη ανάκαμψη».

Κατά τον αρθρογράφο Πίτερ Κόι, η πορεία διακύμανσης της λεγόμενης επιτοκιακής ψαλίδας (ή spreads) των ελληνικών ομολόγων δείχνει μια αξιοθαύμαστη ιστορία. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου είχε φτάσει στο τιμωρητικό και απαγορευτικό 30% στην αιχμή της κρίσης, ενώ σήμερα έχει υποχωρήσει κάτω από το 7%. Αυτό δείχνει την όλο και μεγαλύτερη επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ικανότητα της χώρας να αποπληρώνει τα χρέη της. Είναι σπάνιο, προσθέτει το δημοσίευμα, μια χώρα να μπορεί να αποκαθιστά την εικόνα της προς τους πιστωτές (...;) τόσο γρήγορα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι την τρέχουσα εβδομάδα, ορισμένες ελληνικές τράπεζες1 κατόρθωσαν να διαθέσουν στις διεθνείς αγορές μετοχές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας έτσι την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τη δυνατότητά τους να χορηγούν νέα δάνεια.

Πάντως, δεν παραβλέπεται το ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Κατά τον αρθρογράφο, η κυριότερη από αυτές είναι ότι η λιτότητα δεν επαρκεί για επανέλθει η ανάπτυξη. Η χώρα, λέει, πρέπει να εξαλείψει επιδοτήσεις και φραγμούς που προστατεύουν συμφέροντα με πολιτικές διασυνδέσεις, ενώ την ίδια στιγμή επιβαρύνουν την κοινωνία και βλάπτουν την ανάπτυξη. Αναφορά γίνεται και στην έκθεση του ...ΟΟΣΑ, η οποία κατονομάζει «περισσότερους από 500 περιορισμούς που ρυθμίζουν σχεδόν τα πάντα, από τη διάρκεια του φρέσκου γάλακτος μέχρι την πώληση βιταμινών από τα φαρμακεία», με κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που εκτιμάται στα 5 δισ. ευρώ ετησίως.

Πάντως, τονίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, ζητά «βαθύτερες και ταχύτερες» δομικές μεταρρυθμίσεις, αλλιώς «η αναμενόμενη ανάκαμψη θα είναι διστακτική και εύθραυστη, υπονομεύοντας τις προοπτικές της χώρας για ανάπτυξη». K

 

16/4/2015:

 


 

(1) Διαβάζει …κανείς στο πολυνομοσχέδιο, για το ΤΧΣ -σελ.162 παρ.4, σε πνεύμα αντικατάστασης του άρθρου 8/ν.3864/2010 με πλέον «κερδοφόρο» εκδοχή («εγείρουσα προβληματισμό»)...:

«...δύνανται να...»1

            

Βλ. σχετικό άρθρο (γρήγορες «ιδιωτικοποιήσεις») μετά σχολίου, εδώ.

Kαταγράφεται εδώ το χρονικό της συζήτησης και της ψηφοφορίας στη βουλή για το πολυνομοσχέδιο.

Σαμαράς: «…κάναμε ένα τεράστιο βήμα για την Ελλάδα του αύριο. Για τα νέα παιδιά, για τον Ελληνικό λαό…»

 

(1) Προσθήκη 22.6.2014

«...ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που γνωρίζουμε για την Εurobank...:

 • Το 2013, το ελληνικό κράτος, μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επένδυσε €5,8 δισ. στην Εurobank, καταβάλλοντος €1,54 για κάθε μετοχή και αποκτώντας έτσι το 95% της τράπεζας. Επιπλέον, το κράτος αγόρασε επιπλέον πρ. μετοχές αξίας €1,25 δισ.
 • Το κράτος παρέδωσε την Ρostbank στην Εurobank αφού πρώτα ξόδεψε €4,06 δισ. ->«κενό χρηματοδότησης» της Ρostbank αλλά και ακόμη €0,55 δισ. για την ανακεφαλαιοποίησή της.
 • Βοήθησε την Εurobank να απορροφήσει την διεφθαρμένη, πτωχευμένη Ρrοton Bank δωρίζοντας στην Εurobank €0,76 δισ. για να καλύψει το «κενό χρηματοδότησης» της Proton, πλέον €0,55 δισ. νέων κεφαλαίων.
 • Δώρισε €0,76 δισ. στην Εurobank για την κάλυψη του «κενού χρηματοδότησης» της Ασπίς, απορροφώντας την»

«...το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος παρέδωσε στη Εurobank το συνολικό ποσό των €13,3 δισ. το οποίο μεταφράζεται στο 7,3% του ΑΕΠ. Γιατί; Επειδή η Εurobank πτώχευσε και το ελληνικό δημόσιο αναγκάστηκε να την διασώσει. Θα περίμενε, όμως, κανείς ότι, έχοντας κάνει μια τέτοια τεράστια επένδυση, από το υστέρημα των πολιτών, το κράτος θα προσπαθούσε να διασφαλίσει την περιουσία του. Αντί για αυτό, μερικούς μήνες αργότερα, εκδόθηκαν νέες μετοχές της Εurobank. Όμως δεν επιτράπηκε στο κράτος να συμμετάσχει (μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) στην έκδοση των νέων μετοχών. Επιτράπηκε στους ιδιώτες να αγοράσουν αυτές τις νέες μετοχές με έκπτωση 80% (πληρώνοντας το εξευτελιστικό ποσό των 31 λεπτών ανά μετοχή, ενώ το κράτος είχε ξοδέψει €1,54 ανά μετοχή) εντός λίγων μόνων μηνών.
Η τιμή αυτή δεν ήταν μόνο πολύ χαμηλότερη από την τιμή που είχε καταβάλει το κράτος λίγους μήνες πριν, αλλά ήταν και χαμηλότερη από την αξία της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη στιγμή της έκδοσης των νέων μετοχών. Για να καλύψει τα νώτα της, η κυβέρνηση νομοθέτησε την εσαεί
ασυλία για τα μέλη του ΔΣ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την κατηγορία ότι ενήργησε εναντίον των συμφερόντων του δημοσίου απέχοντας από την συγκεκριμένη έκδοση νέων μετοχών.
Ως αποτέλεσμα της νέας έκδοσης μετοχών, οι ιδιώτες επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων αρκετών hedge funds) πλήρωσαν €2,86 δισ. και απέκτησαν το 65% μίας τράπεζας για την οποία το ελληνικό κράτος είχε μόλις ξοδέψει €13,3 δισ. Έτσι η συμμετοχή του κράτους στην Εurobank μειώθηκε στο 35% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνοντας την αξία των μετοχών του δημοσίου σε μόλις €2 δις.
..»

 

(2) Προσθήκη 08.7.2014

«...το Ταμείο θα διατηρήσει το δικαίωμα «χρυσής» μετοχής, ακόμα και αν το ποσοστό του υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα της καταστατικής μειοψηφίας (33,4%) ...Δηλαδή το ΤΧΣ θα συνεχίσει να έχει δικαίωμα άσκησης veto σε στρατηγικής σημασίας θέματα όπως οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις κ.ά., ακόμη και αν μείνει με ποσοστό της τάξης του 1%, μέχρις ότου οι τράπεζες αποπληρώσουν την κρατική βοήθεια...»


 

Amazing Recovery II

 

       


 

Amazing Recovery III

      

      


 

      

        Πανηγυρική Καμπανοκρουσία στα ελληνικά νησιά.

          -.-

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
661 αναγνώστες
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014
16:31

 H φωτογραφία αλιεύθηκε από το ιστολόγιο «Ζάχαρη»

 


 

 

Αμελί : Γαλλική ρομαντική κομεντί παραγωγής 2001 σε σκηνοθεσία Ζαν-Πιερ Ζενέ και σε σενάριο του ίδιου μαζί με τον Γκιγιόμ Λοράν. Τη μουσική έγραψε ο Γιαν Τιρσέν και πρωταγωνιστεί η Οντρέ Τοτού. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ντροπαλής σερβιτόρας που αποφασίζει να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων του περιβάλλοντός της προς το καλύτερο, ενώ παλεύει με τη δική της απομόνωση.

Επ' αφορμή της 8ης Μαρτίου...

«Τους ζυγούς λύσατε. Τα κορίτσια φιλήσατε»

         -.-

      

Steven Δημήτρης Γεωργίου…

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
«Πρώτη<5678910111213>Τελευταία»

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/8H καλή μέρα από το πρωί φαίνεται — Μετεκλογικά 'τροχιοδεικτικά'