Αληθές ή ...Άληθες ;
cell
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


Έλληνες εισίν οι μετέχοντες της Ελληνικής Παιδείας ...;
2006 αναγνώστες
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015
02:24

Πουθενὰ δὲν ἀναφέρει ὁ Ἰσοκράτης (οὒτε ἂλλος Ἓλλην συγγραφεὺς) ὃτι “Ἓλληνὲς εἰσι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας”. Ἡ ρῆσις αὐτὴ, τὴν ὁποίαν κατά κόρον ἐξεμεταλεύθησαν τὰ Μ.Μ.Ε., εἶναι χαλκευμένη, παράφρασις, παρερμηνεία, διαστρέβλωσις τοῦ 50οῦ ἐδαφίου απὸ τὸν “Πανηγυρικὸν” τοῦ Ἰσοκράτους, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν πραγματικότητα διατυπώνει, σαφῶς, τελείως αντίθετη ἒννοια. (Γι’ αὐτὸ δὲν ἐπιθυμοῦν κάποιοι νὰ διδάσκωνται τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εις τὰ σχολεῖα: γιὰ νὰ μποροῦν διάφοροι ἐπιτήδειοι, νὰ ἐρμηνεύουν τὰ ἀρχαῖα κείμενα ὃπως τοὺς βολεύει).

Ὁ Ἰσοκράτης, λοιπὸν, πλέκων τὸ ἐγκώμιον τῆς πνευματικῆς αἲγλης τῶν Ἀθηνῶν, γράφει ἐπὶ λέξει:

[50] τοσοῦτον δ᾽ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ᾽ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας.

“…. ΤΟΣΟΥΤΟΝ Δ’ ΑΠΟΛΕΛΟΙΠΕΝ Η ΠΟΛΙΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΩΣΘ΄ ΟΙ ΤΑΥΤΗΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΕΠΟΙΗΚΕ ΜΗΚΕΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΔΟΚΕΙΝ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ Η ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ.”

Τὸ ρῆμα “πεποίηκε” καὶ τὸ τὸ ἀπαρὲμφατον “δοκεῖν”, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ Ἰσοκράτης, δὲν ἒχουν τεθῆ τυχαίως. Ὃπως παρατηρεῖ καὶ ὁ σχολιογράφος τῶν Κωδίκων, ὁ Ἰσοκράτης πάντοτε “σαφεῖ τῇ λέξει κέχρηται” (vita 1.10). Σημειωτέον δὲ, ὃτι συνεπλήρωνε καὶ ἐτελειοποιοῦσε τὸν “Πανηγυρικὸ” περισσότερο ἀπὸ δέκα ἒτη, προκειμένου νὰ τὸν ἀπαγγείλη κατὰ τὴν ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα – τὸ 380 π.ν.χ.-, ὃπου, ὡς γνωστὸν, συμμετεῖχον ΜΟΝΟΝ Ἓλληνες.

Τὸ ρῆμα “ποιῶ” σημαίνει κατασκευάζω, φτιάχνω, δημιουργῶ.Τό μέσον (μέση φωνὴ) “ποιούμαι” σημαίνει ὑπολαμβάνω, νομίζω: “συμφορὰν ποιοῦμαι” = θεωρῶ ὡς συμφορὰν (ἀνάλογες σημερινὲς ἐκφράσεις: “περιποιημένη συμπεριφορὰ”, “κατασκευασμεύνη ὑπόθεσις”, “φτιαχτὸ ζήτημα”.
Τὸ δὲ ρῆμα “δοκῶ” σημαίνει ὑποθέτω, νομίζω, φαντάζομαι: δοκεῖ = φαίνεται, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν πραγματικότητα. “Τά δοκούντα –μόνον – τῷ δοκοῦντι εἶναι ἀληθῆ” τονίζει ὁ Πλάτων εἰς τὸν διάλογον “Θεαίτητος” (158 Ε).

Ὁ Ἰσοκράτης λοιπὸν ἁπλῶς διαπιστώνει:
“Ἡ πόλις μας (δηλαδή αἱ Ἀθῆναι, ἡ Ἑλλὰς Ἑλλάδος κατὰ τὸν Θυκυδίδη), τόσον ἒχει ἀφήσει πίσω της (“ἀπολέλοιπε”, “ἐξεπέρασε”) ὡς πρὸς τὴν φρόνησιν τοὺς ἂλλους ἂνθρώπους, ὣστε οἱ μαθηταὶ αύτῆς ἒγιναν διδάσκαλοι ἂλλων καὶ τὸ ὂνομα τῶν Ἑλλήνων πεποίηκε ( = ἐδημιούργησε τὴν πεποιημένην, πλαστὴν ὲντύπωσιν) δοκεῖν εἶναι ( =νὰ φαίνεται ὃτι εἶναι –δίχως ὃμως νὰ εἶναι) χαρακτηριστικὸν ὂχι πιὰ τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας καὶ νὰ ἀποκαλοῦνται Ἓλληνες (δὲν τοὺς ἀποκαλοῦμε ἐμεῖς) μᾶλλον οἱ μετέχοντες τής ἡμετέρας ἐκπαιδεύσεως παρὰ (οἱ μετέχοντες) τῆς κοινῆς φύσεως ( =γεννήσεως, καταγωγῆς).

Δηλαδὴ, κάτι παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ γίνεται σήμερα μὲ τοὺς καθηγητὲς ξένων γλωσσῶν. Οἱ μαθηταὶ λένε: “ἡ γαλλίδα”, “ἡ γερμανίδα”, “ὁ ἂγγλος”, κ.ο.κ., ἐννοώντας τοὺς -Ἓλληνες- καθηγητὰς, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν αὐτὲς τὶς γλῶσσες.

Γι’αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἐτακτοποίησε τὸ ἀνεφυὲν πρόβλημα, καθορίζοντας ὡς “ἑλληνίζοντας” (καὶ ὂχι “Ἓλληνας”) τοὺς ξένους τοὺς διδάσκοντας ἑλληνικὰ. Ἒτσι ἒχομε τοὺς “ἑλληνίζοντας” Ἰουδαίους, δηλαδὴ τοὺς ὁμιλοῦντας τὴν Ἑλληνικὴν, καὶ γενικῶς τοὺς συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι εἰς τὰ κράτη τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Δύσεως, ὡμιλοῦσαν, ἒγγραφον καὶ ἐδίδασκον τὰ Ἑλληνικὰ.

“Ἑλληνιστὴς” μέχρι σήμερα, εἶναι ὁ ἑλληνόγλωσσος ἀλλοδαπὸς, ὁ καθηγητὴς τῶν Ἑλληνικῶν. Λόγου χάριν, ἡ Γαλλίδα ἑλληνίστρια Ζακλὶν ντὲ Ρομιγὺ, ὁ Ἱσπανὸς ἑλληνιστὴς Φεδερίκο Σαγρέδο, ὁ Ἱσπανὸς ἑλληνιστὴς Χουὰν Κοντὲρχ, καθηγητὴς εἰς τὸ πανεπισήμιο st. Andrews τῆς Σκωτίας, ὁ ὁποῖος ἀναγράφει εἰδήσεις στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὸν ἱστοχῶρο του http://www.akwn.net/ κ.ἂ*

* βλ. και Pedro Olalla.

Καὶ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξη τυχὸν παρεξήγησις γύρω ἀπὸ τὴν λέξι “μαθηταὶ” (οἱ ταύτης μαθηταὶ γεγόνασι διδάσκαλοι τῶν ἂλλων) διευκρινίζομε ὃτι οἱ μαθηταὶ οἱ ὁποίοι συνέρρεον εἰς τὶς Σχολὲς τῶν Ἀθηνῶν δὲν ἦσαν μόνον Ἓλληνες, ἀλλὰ καὶ ξένοι ἀπὸ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι. Αὐτοὶ, γυρίζοντας στὶς πατρίδες των, ἐδίδασκον ἑλληνικὰ ὡς “Ἓλληνες διδάσκαλοι” καὶ μετέπειτα “ἑλληνοδιδάσκαλοι”.

(Απόσπασμα επιστολής τής εξαιρέτου φιλολόγου Άννας Τζιροπούλου – Ευσταθίου, πρός τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο, τήν 6η Νοεμβρίου 2000)

Σημείωση Φιλίστωρος: παραθέτω την φιλολογική αυτή προσέγγιση της κας Τζιροπούλου-Ευσταθίου για να υποστηρίξω αυτό που γνωρίζουν όλοι όσοι έστω λίγο έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της Αρχαίας Ελλάδας. Οτι δηλαδή οι πόλεις-κράτη της Αρχαίας Ελλάδας ήταν βαθύτατα «ρατσιστικές» κοινωνίες για τα σημερινά δεδομένα. Στην Αθήνα οι «μέτοικοι» δεν αποκτούσαν ΠΟΤΕ δικαιώματα Αθηναίου πολίτη όσα χρόνια και αν έμεναν στην Αθήνα ενώ πλήρωναν βαρύτατους φόρους. Στην Σπάρτη απλώς απαγορευόταν να μετοικίσει κανείς.


Τασία Χριστοδουλοπούλου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί να αποδώσει την ελληνική ιθαγένεια1 σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα, τη λεγόμενη δεύτερη γενιά μεταναστών».

1:  Ιθαγένεια -> ιθύς+γένος -> ευθύς(-έως) προς το γένος, όπερ: Η ιθαγένεια αμιγώς κληρονομείται δια της εκ γονέων γονιδιακής προίκας στο τέκνο και δεν αποδίδεται. Εν αντιθέσει με την -δυνάμει* αποδιδόμενη και σε αλλογενείς- υπηκοότητα(επίκτητη περιβαλλοντική συνισταμένη εγχωρίου γλώσσας, ήθους, έθους, παιδείας κλπ) . Περί σεβασμού στην Ελληνική Γλώσσα και στο Έτυμον του Λόγου ...ο λόγος.

Αξιοσημείωτη είναι και η μετεκλογική σ π ο υ δ ή(...;) συνέπειας-αναφοράς στην εν λόγω προεκλογική δέσμευση, μεσούντος του εξαημέρου μεταξύ εκλογών και ...επιστροφής Lazard.

- Τι 'χες Γιάννη μ'...;  - 2011: Η εν λόγω «επιλεγείσα» εταιρεία τιμολογεί 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του υπό ανταλλαγή ή και επαναγορά χρέους, σύμφωνα με τον τότε ερωτώντα τα ΔΕΟΝΤΑ και νυν εντολέα της άνω εταιρείας ...κατά τα «ΔΕΟΝΤΑ».

Μ.Πιγκάς: «η Ελλάδα έχει γίνει εργαστήριο για αυτό στο οποίο μπορεί να μετατραπεί όλη η Ευρώπη αύριο».  ...Σύμφωνα με έγκυρες και έμπειρες τραπεζικές πηγές, το μοντέλο συμφωνίας που επιχειρείται με την Ελλάδα και το οποίο θα προβλέπει ανταλλάγματα μόνο έναντι διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα αποτελέσει πρότυπο εφαρμογής αμέσως μετά σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, των οποίων τώρα τα πολύ σοβαρότερα διαρθρωτικά προβλήματα και το χρέος «κουκουλώνονται» λόγω μεγέθους.

 

*:  Ισοκράτης, «περί ειρήνης»-89:

...καίτοι χρὴ πόλιν μὲν εὐδαιμονίζειν μὴ τὴν ἐξ ἁπάντων ἀνθρώπων εἰκῇ πολλοὺς πολίτας ἀθροίζουσαν, ἀλλὰ τὴν τὸ γένος τῶν ἐξ ἀρχῆς τὴν πόλιν οἰκισάντων μᾶλλον τῶν ἄλλων διασῴζουσαν...

...ωστόσο πρέπει κανείς να μακαρίζει όχι εκείνη την πόλη που μαζεύει απερίσκεπτα πλήθος ανθρώπων και τους πολιτογραφεί αδιάκριτα, αλλά εκείνη που εξακολουθεί να διατηρεί την γενιά των ανθρώπων, που την κατοικούσαν από τα χρόνια της ίδρυσή της...

 

5/2/2015: «...το μήνυμά μου είναι ότι δεν θα προωθήσουμε τα συμφέροντα του μέσου Έλληνα(...;) αλλά του μέσου Ευρωπαίου...»


Ο Θεμιστοκλής, κατά τον Ηρόδοτο, είχε καθοδηγήσει τον δήμο να αποφασίσει την ποινή του θανάτου για τους απεσταλμένους του Ξέρξη, μόνο και μόνο γιατί βάρβαροι όντες χρησιμοποίησαν την Ελληνική γλώσσα. Από μόνος του δε ο όρος «βάρβαρος» που χρησιμοποιούσαν συχνά οι Έλληνες ήταν «ρατσιστικός» καθώς συνόψιζε έναν πολιτικό διαχωρισμό μεταξύ Ελλήνων και αλλόφυλων σε μια εποχή που δεν υπήρχε Ελληνικό Έθνος με τα σημερινά του χαρακτηριστικά, και ο υπόλοιπος Αρχαίος μη ελληνόφωνος κόσμος ήταν ομοίως κατακερματισμένος. Να σημειωθεί ότι στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν συμμετείχαν βάρβαροι. Η επιλογή του Ισοκράτη ως προοδευτικού υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Αρχαίων απολίτιστων μόνο απορία μπορεί να μας προκαλέσει. Στόχος της πολιτικής του Ισοκράτη για τουλάχιστον 20 χρόνια υπήρξε η συνένωση όλων των Ελλήνων υπό έναν Αρχηγό και η εκστρατεία στην Ανατολή για να τιμωρήσουν τους Πέρσες. Ο γνωστός φιλόλογος Παναγής Λεκατσάς σε μια έρευνα του την εποχή του μεσοπολέμου αναφέρει τον Ισοκράτη ως «ιμπεριαλιστή»….» πηγή

 


 

     

           He lives and he reigns(Ζεί καί βασιλεύει)
       Composed, arranged, produced & performed by Stamatis Spanoudakis

*: ...ἔοικε δ’ Ἀλέξανδρος οὐ μόνον τὸν ἠθικὸν καὶ πολιτικὸν παραλαβεῖν λόγον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποῤῥήτων καὶ βαθυτέρων διδασκαλιῶν, ἃς οἱ ἄνδρες ἰδίως ἀκροατικὰς καὶ ἐποπτικὰς προσαγορεύοντες οὐκ ἐξέφερον εἰς πολλούς, μετασχεῖν. ἤδη γὰρ εἰς Ἀσίαν διαβεβηκώς, καὶ πυθόμενος λόγους τινὰς ἐν βιβλίοις περὶ τούτων ὑπ’ Ἀριστοτέλους ἐκδεδόσθαι, γράφει πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ φιλοσοφίας παῤῥησιαζόμενος ἐπιστολήν, ἧς ἀντίγραφόν ἐστιν: «Ἀλέξανδρος Ἀριστοτέλει εὖ πράττειν. οὐκ ὀρθῶς ἐποίησας ἐκδοὺς τοὺς ἀκροατικοὺς τῶν λόγων· τίνι γὰρ δὴ διοίσομεν ἡμεῖς τῶν ἄλλων, εἰ καθ’ οὓς ἐπαιδεύθημεν λόγους, οὗτοι πάντων ἔσονται κοινοί; ἐγὼ δὲ βουλοίμην ἂν ταῖς περὶ τὰ ἄριστα ἐμπειρίαις ἢ ταῖς δυνάμεσι διαφέρειν. ἔῤῥωσο»Βίοι Παράλληλοι: Αλέξανδρος

        -.-

Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/8H καλή μέρα από το πρωί φαίνεται — Μετεκλογικά 'τροχιοδεικτικά'