Αληθές ή ...Άληθες ;
cell
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


2015 ⇔ 1940/41 ...Ανακοινώσεις Μεταξά, επιλογές Κατσιμήτρου - Βερσή
1290 αναγνώστες
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015
03:31

«Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν, υπό ευρωπαϊκή αιγίδα, υπήρχε ναυτική συνεργασία  Ελλάδας και Τουρκίας1, ούτως ώστε να επιτηρείται η πύλη εισόδου των προσφύγων2 στην Ευρώπη».

Γιουνκέρ -15.10.2015

1  «...τα θαλάσσια σύνορα...; στο Αιγαίο δεν έχουν οριστεί με την Ελλάδα, με μία  ι σ χ ύ ο υ σ α  συμφωνία...»

Νταβούτογλου-14.5.2013

90 χρόνους από την Λωζάνη(άρθρα 12 και 16)⇒η Τουρκία παραιτήθηκε κάθε κυριαρχικού δικαιώματος επί όλων των νησιών που βρίσκονται πέραν των 3 μιλίων από την μ.ασιατική ακτή, πλην Ίμβρου, Τενέδου και Λαγουσών. 66 χρόνους από το Παρίσι(άρθρο 14)⇒η κυριαρχία επί των Δωδεκανήσων -συμπεριλαμβανομένων των Ιμίων, περιήλθε στην Ελλάδα από την Ιταλία(στο σημείο 30 του συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Ιταλοτουρκικής Συμφωνίας του Ιανουαρίου του 1932, που υπεγράφη στις 28/12/1932, τα 'εκ Λωζάνης κτηθέντα' Ίμια αναφέρονται ως ένα από τα σημεία ιταλικής κυριαρχίας από τα οποία θα υπολογίζεται η μέση γραμμή για τον διαχωρισμό των χωρικών υδάτων μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας).

2  «...Η γερμανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να μειώσει τις οικονομικές της απαιτήσεις από την Ελλάδα στην  π ε ρ ί π τ ω σ η  που η Αθήνα δεχθεί να παραμείνουν στη χώρα περισσότεροι πρόσφυγες, αναφέρει το γερμανικό οικονομικό περιοδικό WirtschaftsWoche...».

Capital-16.10.2015

Όσμωση της 'διάθεσης χαλάρωσης' και σε επίπεδο ΕΚΤ, εκ ...χρονισμού bail in -ήδη παρόντος κατά τόπους(επίσης εδώ; ⇔ pdf)

Ενθυμούμεθα τις «αφίξεις προσφύγων» κατά το πρώτο 8μηνο του 2015(βλ. και εδώ) στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Δεν εξέλιπε σχετικό παζάρι εντός της αναβαπτισθείσης ...σύμπνοιας, στα νερά του Βοσπόρου εν προκειμένω, παρόντων των νυν αναδόχων: του  α χ μ έ τ — «μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες»  και της  α γ γ ε λ ι κ ο ύ ς — «Nur indem mein Land, nur indem Deutschland seine immerwährende Verantwortung für diese schrecklichste Zeit und für die grausamsten Verbrechen in seiner Geschichte voll und ganz annimmt, können wir die Zukunft gestalten – nur so und nicht anders» «Μόνο όταν η χώρα μου, η Γερμανία, αναλάβει πλήρως και εξ' ολοκλήρου την αιώνια ευθύνη της για την πιο τρομερή περίοδο και τα σκληρότερα εγκλήματα στην ιστορία της, μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον, μόνο έτσι και με κανέναν άλλον τρόπο». 4/2007  // πηγή

    ...


 

       

[...] Μη νομίσητε ότι η απόφασις του OXI πάρθηκε έτσι, σε μια στιγμή. Μη φαντασθήτε ότι εμπήκαμε στον πόλεμο αιφνιδιαστικά. ΄H ότι δεν έγινε παν ό,τι επετρέπετο και μπορούσε να γίνη διά να τον αποφύγωμε...

[...[ Ομολογώ ότι εμπρός εις την φοβεράν ευθύνην της αναμίξεως της Ελλάδος εις τέτοιον μάλιστα πόλεμον, έκρινα πως καθήκον μου ήτο να δω εάν θα ήτο δυνατόν να προφυλάξω τον τόπον από αυτόν έστω και διά παντός τρόπου, ο οποίος όμως θα συμβιβάζετο με τα γενικότερα συμφέροντα του Εθνους. Εις σχετικάς βολιδοσκοπήσεις προς την κατεύθυνσιν του Αξονος μού εδόθη να εννοήσω σαφώς ότι  μ ό ν η  λ ύ σ ι ς  θα μπορούσε να είναι μία εκουσία προσχώρησις της Ελλάδος εις την «Νέαν Τάξιν». Προσχώρησις που θα εγένετο λίαν ευχαρίστως δεκτή από τον Χίτλερ ως «εραστήν του ελληνικού πνεύματος». Συγχρόνως όμως μου εδόθη να εννοήσω ότι η ένταξις εις την Νέαν Τάξιν  π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι  προκαταρκτικήν άρσιν όλων των παλαιών διαφορών με τους γείτονάς μας, και ναι μεν αυτό θα συνεπήγετο φυσικά θυσίαςF τινάς διά την Ελλάδα, αλλά αι θυσίαι θα έπρεπε να θεωρηθούν απολύτως «ασήμαντοι» εμπρός εις τα «οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα» τα οποία θα είχεν διά την Ελλάδα η Νέα Τάξις εις την Ευρώπην και εις την Βαλκανικήν. F...τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς την Ιταλίαν δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς την Βουλγαρίαν ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς.

Δηλαδή θα έπρεπε διά να αποφύγωμεν τον πόλεμον, να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν... (!) με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτο δύσκολον να προβλέψη κανείς ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Αγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδος ...την Κρήτην και τας άλλας νήσους μας...

[...] Δεν σας κρύβω, κύριοι, ότι η κατάστασις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μας περιμένουν μάλιστα δοκιμασίαι μεγάλαι. Διά να μη δώσω ευκαιρίαν προς την επιζητουμένην διά παντός τρόπου αφορμήν κατασυκοφαντήσεώς μας ευρέθην υποχρεωμένος να πάρω μίαν απόφασιν εξόχως σοβαράν.

Να μη κάμω την επιστράτευσιν όταν από καιρού την εζήτησε και εξηκολούθησεν επανειλημμένως να μου την ζητά το Επιτελείον... O ιταλικός όγκος λοιπόν ευρήκεν απέναντί του δυνάμεις πάρα πολύ ασθενείς, τουλάχιστον διά την κρούσιν των πρώτων ημερών... (ΕΥ για την Ήπειρο και ολόκληρο τον Ε.Σ η ηγεσία Κατσιμήτρου, απέναντι στον 'ρεαλισμό' των Αθηνών) 

Ανακοινώσεις Ι.Μεταξά προς τους εκδότες και αρχισυντάκτες των αθηναϊκών εφημερίδων,

δύο μέρες μετά το OXI, στις 30 Οκτωβρίου του 1940

 

...Ο Κατσιμήτρος διοικούσε την VIII μεραρχία στην περιοχή από το 1938 και είχε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις τόσο με τους υφισταμένους του και τους στρατιώτες του, όσο και με τον τοπικό πληθυσμό. ...Είχε αποφασίσει να μην δώσει στον εχθρό ούτε σπιθαμή εδάφους και να προτάξει αντίσταση μέχρι θανάτου στον τομέα του Καλπακίου, ορεινό σημείο που δέσποζε σε όλη την τοποθεσία και αποτελούσε μια άριστη εκ φύσεως οχυρή γραμμή για άμυνα. Ήδη τον Αύγουστο του 1939 έγινε μια πρώτη επιστράτευση στους κατοίκους της περιοχής και μια δεύτερη τελική τον Αύγουστο του 1940 μετά τον άνανδρο τορπιλισμό της Έλλης, όταν πια ο Ελληνο-ιταλικός πόλεμος φαινόταν επικείμενος. Στις 24 Αυγούστου το ΓΕΣ έστειλε εκ νέου διαταγές στον Κατσιμήτρο μέσω του συνταγματάρχη Γεώργιου Γρίβα (μετέπειτα αρχηγού της "Χ" και της ΕΟΚΑ), στις οποίες εκ νέου προσπαθούσε να περάσει το πνεύμα της κλιμακωτής επιβράδυνσης της αναμενόμενης Ιταλικής επίθεσης στον ηγήτορα της VIII μεραρχίας, μέχρι να εμπλακούν και οι υπόλοιπες δυνάμεις στον Αγώνα. Η λογική τους προέβλεπε και πιθανή υποχώρηση ώστε να μην αποκοπεί η VIII μεραρχία, την οποία καλούσαν να σώσει την τιμή των Ελληνικών όπλων. Πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές εκ των υστέρων χαρακτήρισαν τις διαταγές ηττοπαθείς και ανεφάρμοστες, ο γράφων θα τις προσδιόριζε ως μια προσπάθεια ρεαλιστικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση ενός ισχυρότερου αντιπάλου. Ο Κατσιμήτρος πάντως είχε πάρει τις αποφάσεις του και αναδείχθηκε, κατά την γνώμη μου, ως η κυριότερη μορφή του έπους του 1940(βλ. και εδώ!), καθώς αν δεν κατάφερνε να αναχαιτίσει τις πρώτες Ιταλικές επιθέσεις, ίσως όλα να είχαν εξελιχθεί πολύ δυσμενέστερα για τον Ελληνικό στρατό. 

Η νύχτα της 27ης προς 28η Οκτωβρίου στον τομέα της VIII μεραρχίας

Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, η VIII μεραρχία ήταν πλήρως επιστρατευμένη με τους Ηπειρώτες να αποτελούν κατά 4/5 την δύναμη της. Το ιστορικό βράδυ της 27ης προς 28η Οκτωβρίου, ένα από τα ιστορικότερα της σύγχρονης Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, οι Ελληνικές προφυλακές της μεραρχίας κατέγραψαν ασυνήθιστη κίνηση στον απέναντι Ιταλικό τομέα. Το νέο αμέσως μεταφέρθηκε στην διοίκηση της μεραρχίας τηλεφωνικά. Ο Κατσιμήτρος λαμβάνει τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα των προφυλακών, αλλά πριν ενημερώσει την Αθήνα περιμένει τον Μαυρογιάννη. Αυτός λίγο πριν τα μεσάνυχτα επιστρέφει στο διοικητήριο και ενημερώνει τον υποστράτηγο ότι η Ιταλική επίθεση είναι θέμα λίγων ωρών.

Ο Κατσιμήτρος αμέσως ενημερώνει τον αντισυνταγματάρχη Κορόζη του Γ.Ε.Σ. για τις εξελίξεις και την επικείμενη Ιταλική επίθεση. Τον διαβεβαιώνει ότι

   

«…..μπορεί να μην έχω το ανάστημα του στρατάρχου Πεταίν, όστις κατά το 1916 αμυνόμενος σθεναρώς στο Βερντέν είπε ότι δεν θα περάσουν οι Γερμανοί, αλλά δύναμαι να σας διαβεβαιώσω εν πλήρει πεποιθήσει ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί από το Καλπάκι.»

Αμέσως μετά ο Κατσιμήτρος θέτει σε συναγερμό τηλεφωνικά όλες τις μονάδες προκαλύψεως και τα παραμεθόρια φυλάκια διατάσσοντας επιφυλακή και ασθενή άμυνα μέχρι το βασικό σημείο αντίστασης. Είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι εκείνο το βράδυ όλες οι τηλεφωνικές συνδέσεις, παρά τον φόρτο επικοινωνίας, δούλεψαν άψογα φαινόμενο πρωτοφανές για Ελλάδα ακόμη και για την εποχή μας.

Ο Κατσιμήτρος αποσύρθηκε για να κοιμηθεί στην κλίνη του στις 01.00 το πρωί, ο ύπνος του όμως έμελλε να είναι βραχύς. Μόλις δύο ώρες μετά ένας ηλικιωμένος άνδρας κάπου σε ένα προάστιο της Αθήνας, φορώντας πυζάμες λόγω του περασμένου της ώρας, με ελαφρά τρεμάμενα χέρια θα παραλάβει το ιταμό Ιταλικό τελεσίγραφο και θα προφέρει τις περίφημες Γαλλικές λέξεις: «Alors, c’ est la guerre». Λίγο μετά, στις 04.00 τα ξημερώματα, το τηλέφωνο του Κατσιμήτρου θα κροταλίσει, με αυτό τον μονότονο κλασικό ήχο που έκαναν οι τηλεφωνικές συσκευές εκείνης της εποχής. Από την άλλη άκρη του σύρματος θα ακουστεί η βραχνή φωνή του Κορόζη που μεταφέρει τις διαταγές του Παπάγου… «…Πόλεμος! ο πρόεδρος της κυβερνήσεως Ιωάννης Μεταξάς απέρριψε ιταλικόν τελεσίγραφον…».

Στις 05.30, μίση ώρα πριν λήξει το άνανδρο τελεσίγραφο, η νύχτα έγινε μέρα στους τομείς προκαλύψεως της VIII μεραρχίας. Ένα φράγμα πυρός κατέκαψε τον Ελληνικό τομέα, ενώ ακούγονταν οι ερπίστριες των Ιταλικών τεθωρακισμένων της μεραρχίας «Κενταύρων» που πλησίαζαν. Τα Ιταλικά βομβαρδιστικά με τις χαμηλές πτήσεις τους και τους βομβαρδισμούς τους συμπλήρωναν την κόλαση πυρός και οι Έλληνες οπλίτες λαμβάνουν το βάπτισμα του πυρός μέσα σε ένα κολασμένο δαντικό σκηνικό. Δεν σάστισαν όμως, αλλά συμπτύχθηκαν κανονικά, όπως προέβλεπε το σχέδιο που είχε εκπονήσει το επιτελείο της μεραρχίας, προς τις κύριες γραμμές Ελληνικής αντίστασης. Οι γέφυρες του ποταμού Αώου ανατινάσσονται για να επιβραδύνουν την Ιταλική προέλαση και ήδη καταγράφονται οι πρώτες Ελληνικές επιτυχίες, όπως στο ύψωμα του Αηδονοχωρίου, όπου ο ταγματάρχης Βερσής(*) με έναν λόχο και μια πυροβολαρχία θα θερίσει τους προελαύνοντες Ιταλούς και θα καταστρέψει δύο τεθωρακισμένα.

Το ΈΠΟΣ του 1940 έχει ξεκινήσει….  

 

 

 

Πηγή: Η προετοιμασία για άμυνα της VIII μεραρχίας

και η ιστορική νύχτα της 27ης προς 28η Οκτωβρίου 1940 στον τομέα ευθύνης της

 

(*)

    

Ο ταγματάρχης Βερσής θα αυτοκτονήσει ενώπιον των οπλιτών του, όταν θα γίνει η συνθηκολόγηση το 1941, γιατί δεν άντεχε να παραδώσει τα πυροβόλα του στον εχθρό. Το τελετουργικό της θυσίας, όπως το περιγράφει ο υποστράτηγος Ι. Α. Βερνάρδος:

«Το V Σύνταγμα Πυροβολικού παρέδωσε τα πυροβόλα και τον οπλισμό του εις το χωρίον Σταυράκι. Η ταχύπτερος φήμη έφερε μέχρις ημών την νύκτα της επομένης, ότι ο ταγματάρχης πυροβολικού Βερσής Κωνσταντίνος, διοικητής μοίρας πυροβολικού, ετίμησε, κατά τρόπον μεγαλειώδη, το υπερήφανον όπλον του. Όταν, δηλαδή, έλαβε την διαταγή να παραδώση τα πυροβόλα του, συνεκέντρωσεν τους άνδρας της μοίρας του με μέτωπον προς νότον, προς την αιώνιαν Ελλάδα. Διέταξε και πάντες έψαλαν τον Εθνικό μας Ύμνον, και κατόπιν, αφού ησπάσθη τα πυροβόλα του, έδωσε διαταγήν και τα συνέτριψαν με δυναμίτιδα. Κι ενώ ακόμη το έδαφος εσείετο από τας εκρήξεις, ο Βερσής, στηρίξας το περίστροφόν του εις τον δεξιόν του κρόταφον, ηυτοκτόνησε». (Ι.Α. Βερνάρδου «Τρεμπεσίνα», σελ. 176. Εκδόσεις Ν. Αλικιώτης και Υιοί).

 


          

         

    

              -.-

 

Σχόλια

25/10 21:24  zyzzx
Γεια σου cell
Ειναι ωραιο βραδυ .
Ανυψωνει η σκια της σεληνης την ανωριμη ψυχη του ρομαντικου αναζητητη των αστρων.
Αν κλεισεις για μια στιγμη τα ματια , βραδυ πανω στο βουνο , μιλας ακομα και με τον Θεο.
Ενα λεπτο πυκνης σιγης.
26/10 12:34  cell
...ένα λεπτό πυκνής σιγής!

Χρόνια Πολλά
(στους αείπαιδες -ως Έλληνες...)
29/10 09:42  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Δυστυχώς ο Κατσιμήτρος αμαύρωσε το κατώρθωμά του. Δέχτηκε να είναι "υπουργός" για μικρό διάστημα στην Κατοχή. Δικάστηκε και καταδικάστηκε, σε μικρή ποινή, από το Δικαστήριο Δοσιλόγων.
29/10 14:10  cell
Έτσι είναι, ως προς την βραχεία υπουργική του θητεία ...μετά Κορυζή(ν) και μέχρις παραιτήσεως. Δεν παραβλέπεται...(περιγράφεται στο παρατεθέν λινκ-Κατσιμήτρος εντός της ανάρτησης)
Δεν παραβλέπεται και η 35χρονη υπηρεσία του στον ΕΣ από τα 18 του ...ως εθελοντής-πολεμιστής, προ της στρατηγικής συμμετοχής του στην προετοιμασία και πραγμάτωση της άμυνας στην ελληνοαλβανική μεθόριο(«δι' αντιστάσεως μέχρις εσχάτων»), σημείο αναφοράς για την παρούσα ανάρτηση.

Η απονομή δικαιοσύνης πέριξ των δοσιλόγων, έστω σε βάθος χρόνου, θα ελάμβανε χώρα αντικειμενικότερα, ενδεχομένως, στον βαθμό που ...δεν εδέχετο μεταπολιτευτικά την 'επικουρική' δράση της Υψικαμίνου επί των σχετικών αρχειακών φακέλλων.
(Aφ' ενός...πολιτική συμφιλίωση, αφ' ετέρου σιλωάμ! για τους κατοχικούς 'μεταφραστές' και 'μαυραγορίτες' -σε ευθεία ή τεθλασμένη γραμμή σύνδεσης με το οικονομικό και πολιτικό προσκήνιο της χώρας μεταπολεμικά)
Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/8H καλή μέρα από το πρωί φαίνεται — Μετεκλογικά 'τροχιοδεικτικά'